loader

Parishes

  • Home     >
  • Parishes

Our Parishes

Fr. Anthony Ubeo GiloParish Priest

Chukudum Parish – SHJ

Fr. IzamaParish Priest

Ibonni-Parish

Fr. John Loku WajarasParish Priest

Ikwoto Parish

Parish Priest

Kerepi Parish

Fr. Dario ModiParish Priest

Loa Parish

Fr. Lomana PaulParish Priest

Kimotong Parish

Parish Priest

Lafon Parish

Fr Tim GalvinParish Priest

Narus Parish

Fr. Hakim DarioParish Priest

Palotaka Parish

Fr Jackino LomogoParish Priest

Torit Parish

Parish Priest

Namorupus Parish